Przychodnia Rejonowa SPZOZ

ul. Lipa 3
41-703 Ruda Śląska

tel. (032) 248-27-55

godziny otwarcia:
pon-pt  8:00 - 18:00

Rejestracja telefoniczna:
pon-pt 9:00 - 17:00

e-mail: prlipa3@op.pl

IOD pełni Michał Muzyka pod adresem: kontakt@dpo24.plKonkurs ofert - OG?OSZENIE

OG?OSZENIE

 

Dzia??aj?c  zgodnie z ustaw? art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia??alno??ci leczniczej (Dz. U. 2013, poz. 217) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ??wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ??rodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z pó??n. zm.).

 

 

  1. 1.    Organ og??aszaj?cy:

Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zespó?? Opieki Zdrowotnej

w Rudzie ?l?skiej

Ul. Lipa 3

41-703 Ruda ?l?ska

Tel.0-32/342-33-02 , fax. 0-32/342-33-02

E –mail : prlipa3@op.pl

Strona internetowa : http:// www.spzozlipa3.opticom.net.pl/

 

og??asza konkurs na us??ugi medyczne i zaprasza do sk??adania ofert.

 

2.    Przedmiotem konkursu jest us??uga:

  1. badanie laboratoryjne i bakteriologiczne

  2. badanie ultrasonograficzne

  3. badanie rentgenodiagnostyczne

 

3. Czas obowi?zywania umowy: umowa zostanie zawarta po zako??czeniu post?powania na czas oznaczony od dnia podpisania do czasu udzielania ??wiadcze?? zdrowotnych przez SP ZOZ w ramach kontraktów z NFZ, do których realizacji w/w us??ugi s? niezb?dne. Przewidywany termin 01.01.2015-31.12.2017 r.

 

4. Miejsce i termin udzielania informacji:

Materia??y dotycz?ce warunków konkursu mo??na pobra? na stronie interentowej Zamawiaj?cego
http:// www.spzozlipa3.opticom.net.pl/
Osoba uprawniona do udzielania wyja??nie?? w sprawie szczegó??owychzakresów ??wiadcze?? jest:
 - Kierownik Przychodni  lek. med Mariusz Hada?? (wtorek, czwartek w godz. 12-14)

 5.    Miejsce i termin sk??adania ofert:

Ofert? nale??y z??o??y? w formie pisemnej w zamkni?tej kopercie oznakowanej napisem:

      „Oferta na badanie laboratoryjne i bakteriologiczne”

      „Oferta na badanie ultrasonograficzne”

      „ Oferta na badania rentgenodiagnostyczne”

Nie otwiera? przed 17.11.2014r. godz. 10.00.”

 

na adres Przychodnia Rejonowa  Samodzielny Publiczny Zespó?? Opieki Zdrowotnej 

    41-703 Ruda ?l?ska ul. Lipa 3  do dnia 17.11.2014 r. do godziny 9:30.

 6.    Miejsce i termin konkursu:

Otwarcie ofert nast?pi w dniu 17.11.2014  w pok. 20 o godz 10:00
Rozstrzygni?cie ofert nast?pi w dniu 21.11.2014 ,na stronie internetowej :
http://
www.spzozlipa3.opticom.net.pl/

 7.    Termin zwi?zania ofert?:

Oferent b?dzie zwi?zany ofert? przez okres 30 dni licz?c od daty up??ywu terminu sk??adania ofert.

 8. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do odwo??ania konkursu oraz do przesuni?cia terminu sk??adania ofert bez podania przyczyny.

9. Skargi i protesty – w toku post?powania konkursowego jednak??e przed rozstrzygni?ciem konkursu, Oferent mo??e z??o??y? do Komisji konkursowej umotywowan? skarg?. Do czasu rozstrzygni?cia skargi post?powanie konkursowe zostanie zawieszone.

W ci?gu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu Oferent mo??e z??o??y? do Zamawiaj?cego umotywowany protest.

 

                                                                                       ....................................................

Podpis osoby uprawnionej do sk??adania o??wiadcze?? woli

 

Copyright © 2011-2020 Przychodnia Rejonowa SP ZOZ

Projekt i realizacja: Agnieszka Salamon (squizee.pl)