Przychodnia Rejonowa SPZOZ

ul. Lipa 3
41-703 Ruda Śląska

tel. (032) 248-27-55

godziny otwarcia:
pon-pt  8:00 - 18:00

Rejestracja telefoniczna:
pon-pt 9:00 - 17:00

e-mail: prlipa3@op.pl

IOD pełni Michał Muzyka pod adresem: kontakt@dpo24.plOG?OSZENIE (Konkurs ofert - PAKIET ONKOLOGICZNY)

OG?OSZENIE

Dzia??aj?c zgodnie z ustaw?  art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o dzia??alno??ci leczniczej

(Dz. U. 2013,poz.217)oraz art. 146 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia2004r. o ??wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ??rodków publicznych (Dz. U .z 2008r.Nr 164 poz. 1027 z pó??n.zm.)   

1.    Organ og??aszaj?cy:

Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zespó?? Opieki Zdrowotnej

w Rudzie ?l?skiej

Ul. Lipa 3

41-703 Ruda ?l?ska

Tel.0-32/342-33-02 , fax. 0-32/342-33-02

E –mail : http:prlipa3@op.pl

Strona internetowa : http:// www.spzozlipa3.opticom.net.pl/

og??asza konkurs na udzielanie ??wiadcze??  zdrowotnych w ramach PAKIETU ONKOLOGICZNEGO i zaprasza do sk??adania ofert.

 

2.    Przedmiotem konkursu jest wykonanie bada?? zdrowotnych w ramach PAKIETU ONKOLOGICZNEGO:   REZONANS MAGNETYCZNY

                                            TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

                                            SCYNTYGRAFIA

                                            PET-CT

3.          Czas obowi?zywania umowy: umowa zostanie zawarta po zako??czeniu post?powania na czas oznaczony od dnia podpisania do czasu udzielania ??wiadcze?? zdrowotnych przez SP ZOZ w ramach kontraktów z NFZ, do których realizacji w/w us??ugi s? niezb?dne. Przewidywany termin umowy  od 01.01.2015 do 31.12.2015r


4.    Miejsce i termin udzielania informacji:

Materia??y dotycz?ce warunków konkursu mo??na pobra? na  stronie internetowej Zamawiaj?cego http://www.spzozlipa3.opticom.net.pl/

Osoba uprawniona do udzielania wyja??nie?? w sprawie szczegó??owych zakresów ??wiadcze?? jest : Kierownik Przychodni lek . med. Mariusz Hada?? (wtorek , czwartek w godz. 12 -14)

5.  Miejsce i termin sk??adania ofert:

Oferty nale??y z??o??y? w formie pisemnej w zamkni?tej kopercie oznakowanej napisem:

      „Oferta na badanie rezonans magnetyczny” -PAKIET ONKOLOGICZNY

      „Oferta na badanie tomografia komputerowa” – PAKIET ONKOLOGICZNY

      „Oferta na badanie scyntygrafia” – PAKIET ONKOLOGICZNY

      „Oferta na badanie PET-CT” – PAKIET ONKOLOGICZNY

Nie otwiera? przed 18.12.2015r godz 10.00

na adres Przychodnia Rejonowa  Samodzielny Publiczny Zespó?? Opieki Zdrowotnej  

    41-703 Ruda ?l?ska ul. Lipa 3  do dnia 18.12.2015r godz 9:30

 

6.    Miejsce i termin rozstrzygni?cia konkursu:

Otwarcie ofert nast?pi w dniu 18.12.2015r w pok. 20 o godz 10.00

Og??oszenie konkursu na w/w stronie internetowej dnia 19.12.2015r

 

7.    Termin zwi?zania ofert?:

Oferent b?dzie zwi?zany ofert? przez okres 30 dni licz?c od daty up??ywu terminu sk??adania ofert.

 

8.    Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do odwo??ania konkursu oraz do przesuni?cia terminu sk??adania ofert bez podania przyczyny.

 

9.    Skargi i protesty – w toku post?powania konkursowego jednak??e przed rozstrzygni?ciem konkursu, Oferent mo??e z??o??y? do Komisji konkursowej umotywowan? skarg?. Do czasu rozstrzygni?cia skargi post?powanie konkursowe zostanie zawieszone.

W ci?gu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu Oferent mo??e z??o??y? do Zamawiaj?cego umotywowany protest.

 

                                                                                       ....................................................

                                                                       Podpis osoby uprawnionej do sk??adania o??wiadcze?? woli

Copyright © 2011-2020 Przychodnia Rejonowa SP ZOZ

Projekt i realizacja: Agnieszka Salamon (squizee.pl)