UMÓW WIZYTĘ

ZAMÓW E-RECEPTĘ


Przychodnia Rejonowa SPZOZ

ul. Lipa 3
41-703 Ruda Śląska

tel. (032) 248-27-55 Rejestracja Poradni POZ 

te(032) 248-25-15 Rejestracja Poradni Pediatrycznej

tel (32) 34-23-301 Rejestracja Poradni Ginekologiczno- Położniczej


godziny otwarcia:
pon-pt  8:00 - 18:00

Rejestracja telefoniczna:
pon-pt 8:30 - 17:00

e-mail administracja :prlipa3@op.pl

e-mail rejestracja POZ : rejestracjalipa3@op.pl

IOD pełni mgr Ewa Kreutzinger-Pabich  pod adresem: prlipa3@op.pl
   

 _________________________________________________________________                              ________________________Grypa nie jest lekką chorobą. Już w tym sezonie ponad 1800 osób trafiło do szpitala.
Zaszczep siebie i najbliższych._________________________________________

   PROGRAM 40 PLUS 

Od 1 Listopada w naszej poradni można korzystać z programu 40 plus.
Informacja dla pacjentów

Zamów receptę online


________________________________________________________________

Uwaga!!!

Od dziś możliwość rejestracji do lekarza online

Zapraszamy

 

________________________________________________________________

Deklaracja dostępności

________________________________________________________________

 

Dla pacjentów naszej przychodni został zakupiony APARAT DO BADAŃ METODĄ HOLTERA CIŚNIENIOWEGO oraz APARAT DOPPLEX ABIlity do pomiaru wskaźnika kostkowo – ramiennego. Więcej inforamcji w linku - Holter oraz Dopplex.

 

 _________________________________________________________________

 

Informacje na temat RODO do pobrania tutaj.

 

Szanowni pacjenci

 1. Prosimy zgłaszać się do rejestracji przed wizytą u lekarza z dowodem ubezpieczenia /do zwolnień lekarskich wymagany jest NIP zakładu pracy/.

 1. Prosimy o przynoszenie do lekarza kart konsultacyjnych od specjalistów, kart konsultacyjnych z dyżurów szpitalnych oraz kserokopii wypisów ze szpitala lub sanatorium, wyników zleconych badań.

 1. Prosimy pacjentów deklarujących się do naszej przychodni o dostarczenie dokumentacji z poprzedniej placówki /szczególnie w przypadku przewlekłych schorzeń/ oraz oryginałów kart szczepień dzieci.

 1. Ze względu na ramy czasowe wizyt prosimy nie załatwiać wielu spraw jednocześnie. Lekarz umówi na wizytę powtórnie.

 1. Wizyty domowe prosimy zgłaszać do godz. 10.00

 1. Prosimy odwoływać telefonicznie wizyty, z których państwo rezygnują.

Dziękujemy      

 

Zasady postępowania lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w ramach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia

 1. Lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy lekarz udzielający świadczeń w ramach umowy podpisanej z NFZ.

 1. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego zobowiązany jest do posługiwania się w procesie prowadzonego przez siebie leczenia i diagnozowania formularzami, których merytoryczną zawartość określa NFZ, o ile nie wynikają one z odrębnych przepisów

 1. Lekarz POZ kierujący świadczeniobiorcę do lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest dołączyć do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych, zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną umożliwiających potwierdzenie wstępnego rozpoznania.

 1. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący świadczeniobiorcę w poradni specjalistycznej i szpitalu zobowiązany jest, do pisemnego informowania lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym czasokresu ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.

 1. Lekarz POZ ordynuje leki dla świadczeniobiorcy w sytuacji opisanej w p. 4 (konieczność stałego przyjmowania leków w schorzeniach przewlekłych), jeżeli w dokumentacji medycznej przez niego prowadzonej znajduje się informacja, której zakres opisany jest w p.4 pochodząca od lekarza realizującego świadczenia w ramach umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartej z NFZ.

 1. W przypadku, gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania badań kontrolnych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dotyczy to również lekarza specjalisty, do którego świadczeniobiorca ma prawo zgłosić się bez skierowania.

 1. W przypadku, gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga leczenia szpitalnego, lekarz specjalista dołącza do skierowania wyniki badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, umożliwiające potwierdzenie wstępnego rozpoznania.

 1. W przypadku kierowania świadczeniobiorcy z jednej poradni specjalistycznej do innej, jako badania wstępne przekazywane są wyniki badań wykonane w poradni kierującej oraz inne badania diagnostyczne będące w posiadaniu świadczeniobiorcy a wykonane przez lekarza POZ, umożliwiające potwierdzenie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania.

 1. W przypadku zakwalifikowania pacjenta na oddział szpitalny, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych leży po stronie szpitala.

 1. W czasie trwania hospitalizacji świadczeniobiorcy, lekarz POZ nie może wystawiać mu zleceń na środki pomocnicze i ortopedyczne ( zwłaszcza pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne itp.) oraz ordynować leków, których konieczność zażywania wynika z przebiegu hospitalizacji a może ordynować leki, których zażywanie nie wynika z przyczyny hospitalizacji.

 1. Szpital zapewnia świadczeniobiorcy leki związane z przebiegiem hospitalizacji, których zażywanie wynika z przyczyny hospitalizacji.

 1. Świadczeniobiorca po zakończeniu hospitalizacji (także w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym) powinien zostać zaopatrzony stosownie do zaistniałej sytuacji w następujące dokumenty: skierowania do lekarzy specjalistów, informację dla lekarza POZ, recepty, zwolnienie lekarskie oraz wyniki badań diagnostycznych wykonanych w toku leczenia.

 1. Każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w trakcie prowadzonego leczenia w przypadkach medycznie uzasadnionych orzeka o czasowej niezdolności do pracy - wystawia zwolnienie lekarskie.

Zalacznik nr 3c do umowy POZ

Copyright © 2011-2024 Przychodnia Rejonowa SP ZOZ

Projekt i realizacja: Agnieszka Salamon (squizee.pl)